Maib_Agro

Comunicate de presă

Adevărul despre AITA

03 august, 2017
<mt_str50>

Ca urmare a mai multor comunicări în mass-media și a publicației Agenției de presă INFOTAG, din 27 februarie și 26 mai 2017, la fel și adresarea către Șeful delegației UE la Chișinău Pirca Tapiola în mass-media de un grup de membri AITA, inclusiv de Magdaliuc Serghei, în câmpul mediatic s-a expus un singur punct de vedere asupra situației stabilite între membrii AITA și activitatății actuale a administrației. Această viziune a lucrurilor duce în eroare opinia publică și pe cei care activează în domeniul transportului, îndeosebi a celui internațional, atît și instituțiile abilitate ale statului, creînd o impresie destorsionată despre starea reală a lucrurilor, despre relațiile și conlucrarea în cadru AITA, cît și în afara ei. Subsemnații vin cu o opinie a cărei scop este de a aduce ceva lumină asupra stării de fapt.

Asociația AITA a fost creată în anul 1992, și este o asociație națională garantă a aplicării Convenției vamale relativă la transportul internațional al mărfurilor sub acoperirea Carnetelor TIR în Republica Moldova. Toată această perioadă pînă în iunie 2014 AITA a fost administrată de președintele d-l Florea Vladimir cu un Consiliu format din 11 membri. O bună parte din membrii Consiliului s-au impus aleși în organele de conducere pe parcursul a 22 ani. Deciziile la ședințele Consiliului se luau întotdeauna cu o majoritate favorabilă și garantată de voturi din șase persoane, ceilalți membri a Consiliului fiind prezenți la ședințe mai mult formal. Adunările generale ale asociaților se organizau și petreceau o dată pe an cu întrebările tradiționale de dare de seamă care nu destăinuiau situația reală.

În anul 2004 Consiliul ,,de buzunar,, intenționat a indus în eroare membrii asociați, reușind să aprobe stabilirea Cotelor de participare în capitalul social, lucru inexistent anterior, totodată stabilind cote majorate pentru ei înșiși, adică pentru șase membri a Consiliului și anume pentru companiile reprezentate de către Vladimir Florea președinte AITA, Pendiurin Vladimir - Secretar General AITA, și membrii Consiliului de administrare AITA - Vdovenco Alexandru, Sterea Valeriu, Dragauțan Vasile, Caireac Petru. Unul din cele mai motivate argumente ca pretext pentru deținerea cotelor majorate a fost declarat garantarea stabilității AITA față de eventualele circumstanțe din exterior și a funcționării viabile a Asociației. Ulterior s-a constatat că aceste persoane în cumul dețineau mai bine de 67% voturi, astfel obțineau oricînd orice decizie, luată întotdeauna cu o majoritate garantată.

Așadar, Statutul Asociației AITA în redacția an. 2008 a fost aprobat în folosul unui grup de membri în detrimentul celorlalți, toată puterea fiind concentrată în mîinile Președintelui și Consiliului, iar competențele se încrucișau și se dublau în așa fel încît niciodată să nu se poată schimba lucrurile. Ceilalți membri AITA au fost de fapt înlăturați din procesul decizional, fiind lipsiți de informația utilă și credibilă despre activitatea administrației asociației.

Totodată, un șir de prevederi ale Statutului, încă din momentul adoptării, intrau în contradicție cu prevederile Codului Civil a R.Moldova., la care Consiliul Concurenței la 01 iulie 2010 a constatat neregulile existente și a solicitat cu insistență factorilor de decizie ai Asociației AITA înlăturarea lor, ba chiar a informat și Guvernul Republicii Moldova despre situația creată. Una din cele mai grave încălcări o constituia stabilirea cotelor de participare a membrilor, urmată de solicitarea de excludere a acestei prevederi ca fiind ilegală. Membrii asociați în cadrul unei asociații necomerciale prin definiție nu pot deține cote de participare în fondul statutar. Însă AITA oferea răspunsuri de șablon care tărăgănau din timp.

În sfîrșit la 21 mai 2013 la Adunarea generală AITA s-a propus reorganizarea prin separarea asociației în două persoane juridice, prima fiind AITA ca organizație Patronală garantă a Convenției TIR, iar a doua ,,AITA service,, unde se intenționa transferarea activității economice. În așa mod se propunea ca cele șase persoane juridice ce dețineau mai bine de 67% voturi, după eventualele modificări să devină proprietari de fapt a activelor AITA.

Este necesar de menționat că rezervele financiare de la începutul fondării AITA se acumulau în conturi bancare, apoi au început a fi create întreprinderi fiice cu ideea nobilă de a dezvolta ramura transportului în susținerea prin toate mijloacele disponibile și legale a intereselor economice, sociale ș.a. a transportatorilor autohtoni, reprezentarea intereselor în raport cu autoritățile la nivel național și internațional, formarea competenței profesionale și perfecționarea cadrelor în domeniul transportului internațional, acordarea serviciilor în domeniul asigurării transportului, acordarea suportului logistic companiilor de transport etc.

Insă, de fapt sub pretextul investițiilor în active s-a stabilit și s-a luat o cale camuflată de estorcare a surselor financiare de către o parte din membrii Consiliului, creîndu-se acoperirea motivată a delapidărilor în proporții deosebit de mari. Aceasta s-a petrecut cu diverse ritmuri și a continuat o perioadă destul de îndelungată.

Spre exemplu, la reconstrucția bazei de odihnă ,,Vatra ELITA,, conform Contractului de antrepriză din 20 august 2007 a fost stabilit un volum al investițiilor de 19,95 mln. Lei. Dar la finalizarea acestui obiect cheltuielile au constituit peste 71,50 mln., adică s-a majorat mai bine de 3.5 ori. Aceste cheltuieli nejustificate a resurselor financiare aduc bănueli rezonabile asupra modului de gestionare a banilor. Trebuie de menționat că, în perioada reconstrucției acestui obiect fostul revizor AITA Gubceac E. niciodată nu a prezentat un raport sau o informație veridică membrilor AITA prin care să atenționeze asupra cazurilor cunoscute de abateri, cu toate că ele existau și se impuneau a fi expuse. Acesta nu a fost singurul caz, din contra tacit a fost stabilită și implementată formula de însușire a surselor financiare.

Mai mult ca atît, în toată această perioadă erau organizate deplasări în țări exotice de pe diferite continente, întruniri cu mult zgomot care creau iluzia prosperității Asociației, dar de fapt banal se iroseau banii ce se acumulau de la transportatori și care serveau unui grup îngust de asociați ce se foloseau de încrederea acordată de membrii AITA, care la rîndul său erau preocupați de necazurile din companiile ce le administrau.

Faptul conștientizării de majoritatea absolută a membrilor a nedreptății existente de mulți ani, existența riscului de delapidare totală a tuturor activelor, rezervelor financiare a transportatorilor, ba chiar și speculații de posibilă sistare a activității companiilor de transport internaționale, inclusiv prin retragerea de către Guvern a dreptului de Asociație garantă a Republicii Moldova în cadrul Convenției Vamale,oferit asociației AITA, cu toate efectele ce rezultă, au produs o revoltă fără precedent.
De aici se pornesc necazurile care se prelungesc pînă în prezent.

Ca rezultat, un grup de membri de la început de patru persoane juridice, în frunte cu administratorul uneia din ele Bernavschii Grigore, la care apoi au aderat reprezentanții a circa 40 membri asociați, au cerut anumite revendicări. După un șir de întruniri din primul semestru a anului 2014, ca rezultat s-a obținut convocarea Adunării Generale a asociaților, care a avut loc la 30 iunie 2014. Mandatul fostului președinte d-lui Florea V., care între timp expirase nu a fost prelungit, ca urmare fiind ales noul președinte d-l Bernavschii G. și noul Consiliu format la fel din 11 membri. Totodată au fost efectuate careva modificări a Statutului AITA, inclusiv excluderea prevederii legate de cote de participare în Capitalul social. Membrii au devenit egali, inclusiv în exercitarea dreptului la vot. Modificările respective au fost prezentate Ministerului Justiției, care pe 03 iulie 2014 a consemnat modificările în actele de constituire și a eliberat Extras din registrul de stat a organizațiilor necomerciale.
Se aștepta că lucrurile s-au clarificat și se va reveni la activitatea normală. Însă totul a luat o altă întorsătură.

În primul rînd aceasta se referă la metodele autoritare de administrare a unei Asociații de către președintele Bernavscii G., care nu a însușit ,,lecția,, ce se petrecuse recent cu fosta echipă de administrare AITA, adica nu s-a mers la o conlucrare transparentă, profesională și democratică în cadrul Consiliului AITA, la consolidarea și mobilizarea capacităților profesionale, organizatorice și intelectuale a tuturor membrilor. Discuțiile în Consiliu de obicei începeau cu învinuiri și deveneau insuportabile. Spre exemplu, membrul Consiliului Magdaliuc S. întotdeauna avea un comportament inacceptabil de brutal, în permanență insulta, intimida și ataca persoane, adeseaori pleca nemotivat după plac de la ședințe.

S-a observat o opunere vehementă a unor consilieri a tot ce se propunea din partea lui Bernavschii G. și a altor Membri a Consiliului, a șefilor de secții și a conducătorilor de companii fiice, adică totul ce aducea la activitatea stabilă și la depășirea situației. D-l Magdaliuc S. de cîțiva ani la rînd pregătește destituirea din funcție a d-lui Bernavschii G. în acest scop folosind toate medodele. În primul rînd, prin manipularea și dezinformarea unor membri despre situația reală a lucrurilor, prin promisiuni că după schimbare le va oferi unora funcții, altora privelegii, celorlalți tot felul de beneficii, neavînd real nici o posibilitate de a îndeplini cele promise.

Unii membri observînd metotele de gestionare a AITA, au căzut pradă a acestor speculații. De situațiacreată sa folosit și fostul secretar general d-l Gubceac E. care se vedea președinte și care a propus la una din Adunările Generale din 22 iulie 2016 un Consiliu în componență de șapte persoane, selectate și impuse de același Magdaliuc S. Adunarea Generală s-a petrecut în condiții extrem de încordate cu încălcări și unele falsificări de acte legale. Mulți din cei duși în eroare cu suportul foștilor consilieri ,,din prima generație,, care așteptau o revanșă, s-au asociat pentru a deturna lucrurile.

A fost și o șansă ratată de membrii AITA. Consiliul AITA a creat o Comisie de elaborare a Statutului AITA în redacție nouă la care s-a lucrat aproape un an de zile cu specialiștii, inclusiv cu membrii AITA, și a fost pregătit pentru adoptare încă în 2015. Majoritatea neînțelegerilor de astăzi nu erau să apară ulterior, deoarece aprobarea acestui document stabilea cu exactitate competențele și resposabilitățile organelor de conducere: Adunarea Generală, Consiliu și președinte ca administrator.

Se propunea ca deciziile importante, de interesul tuturor transportatorilor ,să fie adoptate de Adunarea Generală și de către Consiliu, iar administratorului îi reveneau funcții executive. Acest lucru nu s-a întîmplat, deoarece inevitabil era să fie realeasă atît întreaga componență a Consiliului, cît și a președintelui, urma să fie aleasă o altă conducere AITA pe principii democratice și transparente din persoane active cu un trecut ireproșabil. Dorința de a se menține la putere și a se folosi de toate beneficiile existente sa manifestat în opunere acestor modificări atît din partea d-l Bernavscii G., și totodată din partea a unui grup de membri îndemnați de acelaș Magdaliuc S.

Situația tensionată se menține și pînă în prezent. Prin neprezentarea unor consilieri la ședințele Consiliului AITA, i se oferă d-lui Bernavschii G. posibilitatea administrării asociației unilateral după viziunea proprie, poate nu intotdeauna în interesulmajorității membrilor.

La fel sînt absolut iresponsabile afirmațiile publicate agenției de informare ,, INFOTAG,, de membrul AITA d-l Magdaluc S. din 26.05.17 , în adresa instituțiilor statului: Guvern, Procuratura Generală, Procuratura Anticorupție, Ministerul Justiției, Curtea Supremă de Justiție, instanțele de judecată, pe care le considerăm expuse pe răspunderea autorului și le condamnăm ca absolutnefondate.

Ministerul Justiției nu avea temei legal de a înregistra careva modificări ale documentelor prezentate cu grave abateri, fapt pentru care a expediat răspunsuri oficiale atît Asociației AITA, cît și tuturor persoanelor interesate. Instituțiile statului enumerate mai sus își indeplinesc sarcinile reeșind din competențele legale atribuite de lege și nu pot servi drept unealtă pentru satisfacerea scopurilor meschine unui grup de membri, lucru confirmat și de instanțele de judecată.

Totodată, aceasta este o încercare, uneaorinejustificată, de a descredita pe președintele Bernavschi G., aducîndu-se un prejudiciu enorn imaginii Asociației Internaționale a Transportatorilor Auto din Rep.Moldova, a relațiilor atît între membrii asociați, cît și între AITA și instituțiile statului, organizațiilor internaționale.

Necătînd la impedimentele create și la unele speculații nefondate, astăzi Sistemul TIR lucrează în Republica Moldova în regim normal, Asociația AITA își îndeplinește pe deplin atribuțiile de asociație națională garantă a aplicării Convenției vamale relativă la transportul internațional al mărfurilor sub acoperirea Carnetelor TIR.

În același timp, nu susținem in totul metodele de administrare ale AITA de către d-l Bernavschii G., conduita sa în raport cu membrii asociați care cauzează neîncredere, sîntem adepții metodelor democratice și transparente de organizare a activității asociației și apelăm către toți membrii pentru o consolidare în interesul soluționării restanțelor acumulate, a noilor provocări în interesul și beneficiul celor ce activează în domeniul transportului internațional. În condițiile actuale mizăm pe rațiunea și înțelepciunea majorității absolute a membrilor AITA. Aceasta este posibil în colaborare strinsă cu autoritățile naționale și internaționale.

Consiliul și administrația AITA este chemată la identificarea căilor de soluționare a divergențelor existente. Este necesară elaborarea și aplicarea acțiunilor în vederea eficientizării activității bazei materiale existente în folosul transportatorilor și asigurarea integrității bunurilor.

Sintem optimiști că prin unitate, înțelegere multe le vom reuși.

Toate cele expuse mai sus sunt o părere colectivă a membrilor asociați, fapt confirmat prin următoarele semnături:

Commentarii [ 5 ] adaugă comentariu

 1. 2017.08.03 12:02 Claudia
  Eto nazivaetsea - nas otvet Cemberlenu?
 2. 2017.08.03 12:03 Petr
  Dl Magdaliuc a fost singur da aici sunt mai mult ca 20 de membrii AITA...
 3. 2017.08.03 15:51 Валериу
  Спразу видно, что эти члены Ассоциации не хотят революций, они за то, чтобы все развивалось эволюционным путем, они смотрят в будущее, и не хотят, чтобы Молдова и ее транспортники его лишились из-за действий разного рода экстремистов.
 4. 2017.08.03 18:43 Радион
  1. Что объединило «олигархов» и «посредников» в лице лже-президента Губчака и компанию в группу ликвидаторов Ассоциации «AITA»?
  2. Кто и зачем фальсифицировал документы общего собрания в 2016 году?
  3. По какой причине Бернавский не желает провести аудит по использованию финансов за период правления Флори и команды?
  4. Кто отправил 02.08.17 Губчака в Женеву на тайные переговоры с IRU?
  ОТВЕТ:
  - Сторонники создания другой ассоциации-гаранта;
  - Те кому прошлое мешает спокойно жить;
  - Все те, кому равенство, полученное 2014 году переломало все планы и надежды на обеспеченное будущее за счёт молдавских перевозчиков.
 5. 2017.08.03 21:11 Радион
  Я пока воздерживаюсь и прошу Вас не печатать мой комментарий.

adaugă comentariu

 • nume
 • email
 • mesaj
Multumim!
Comentariul dvs. va fi publicat după aprobarea administratorului.

Для просмотра содержимого этого блока Вам необходимо установить flash-player