Reportaje

27/03/2002 PLM NU EXCLUDE POSIBILITATEA FUZIONГRII CU ALTE PARTIDE...

Chiєinгu, 27 martie. (INFOTAG). Liderii Partidului Liberal din Moldova (PLM), constituit la finele sгptгmоnii trecute оn urma fuziunii a trei formaюiuni de dreapta, nu exclud cг, оn timpul apriopiat, la PLM ar putea adera єi alte partide din republicг. Ei au declarat miercuri, оn cadrul unei conferinюe de presг organizate оn incinta agenюiei INFOTAG, cг au primit deja "mai multe semnale concrete оn acest sens". Ei au refuzat sг precizeze despre ce partide anume este vorba, menюionоnd doar cг "la PLM pot adera toate formaюiunile democratice care оmpгrtгєesc ideile liberalismului". Mircea Snegur, preєedintele de onoare al PLM, a amintit cг, iniюial, din componenюa PLM urma sг facг parte єi Partidul Forюelor Democratice (PFD), оnsг, оn ultimul moment, liderii acestei formaюiuni au refuzat sг meargг pe calea fuzionгrii. "Noi nu cunoaєtem motivele care i-au determinat pe liderii PFD sг renunюe la ideea iniюialг, dar rгmоnem deschiєi єi оn continuare pentru discuюii, inclusiv cu aceastг formaюiune", a menюionat el. Totodatг, Mircea Snegur nu a exclus cг liderii PFD pur єi simplu "nu au putut sг treacг peste unele momente din trecut, cоnd оntre partidele care au constituit PLM au existat relaюii dintre cele mai оncordate". "Consolidarea forюelor democratice, оnsг, va fi posibilг doar оn cazul оn care noi vom da uitгrii tot ce s-a оntоmplat оn trecut", a spus preєedintele de onoare al PLM. Liderii PLM au calificat drept nefondate afirmaюiile precum cг orice negocieri dintre PLM єi miєcarea social-politicг "Alianюa Independenюilor", condusг de primarul municipiului Chiєinгu, Serafim Urechean, au fost оntrerupte оn momentul оn care Curtea Constituюionalг a declarat drept neconstituюionalг noua modalitate de alegere a primarilor de cгtre consilieri. Potrivit acestor informaюii, оn situaюia оn care primarul va fi ales єi оn continuare prin votul direct al electoratului, Serafim Urechean nu mai are nevoie de partid єi, prin urmare, a оntrerupt orice negocieri privind fuziunea cu formaюiunile care au constituit PLM. Vladimir Ciobanu, preєedintele Consiliului naюional al PLM, a declarat cг Serafim Urechean susюine ideea consolidгrii forюelor de dreapta єi cг a cerut un termen de douг luni pentru a se decide dacг aderг sau nu la PLM. Liderii PLM au salutat, оn cadrul conferinюei de presг, pasul fгcut de Mircea Snegur, care, potrivit spuselor lor, "a refuzat postul de lider al partidului оn favoarea colegilor sгi mai tineri, pгstrоndu-єi doar funcюia de preєedinte de onoare al PLM".

...ЄI SUSЮINE IDEEA DESFГЄURГRII MARII ADUNГRI NAЮIONALE LA DATA DE 31 MARTIE

Chiєinгu, 27 martie. (INFOTAG). Partidul Liberal din Moldova (PLM) susюine ideea desfгєurгrii Marii Adunгri Naюionale la data de 31 martie 2002. Оntr-o declaraюie a formaюiunii, fгcutг publicг miercuri, оn cadrul unei conferinюe de presг susюinute оn incinta agenюiei INFOTAG, se menюioneazг cг "toate structurile teritoriale ale PLM vor participa оn modul cel mai activ la aceastг acюiune de protest". Liderii PLM au chemat toюi membrii єi simpatizanюii formaюiunii sг fie оn ziua de 31 martie alгturi de protestatarii din Piaюa Marii Adunгri Naюionale "pentru a se opune acюiunilor antinaюionale ale actualilor guvernanюi". "Sоntem convinєi cг manifestaюiile de la 31 martie vor оnsemna оnceputul sfоrєitului guvernгrii odioase a Partidului Comuniєtilor din Republica Moldova", se spune оn declaraюie. Conducerea formaюiunii considerг cг, timp de un an, comuniєtii au demonstrat clar cг nu sоnt capabili sг-єi оndeplineascг promisiunile electorale, ba mai mult, prin politica promovatг, au adus societatea оntr-o crizг profundг. "Оn situaюia creatг, considerгm absolut justificate acюiunile de protest оn masг, care au loc deja a treia lunг оn centrul capitalei", se menюioneazг оn documentul citat. Liderii PLM au declarat cг condamnг "isteria romвnofobг din republicг єi alte manifestгri nesгbuite ale acesteia, care au deteriorat grav imaginea Moldovei оn lume". Оn opinia lor, atacurile оntreprinse de comuniєti оmpotriva Romвniei "servesc unor interese strгine єi au drept scop sг оmpiedice cu orice preю aderarea Romвniei la NATO".

27/03/2002 CONDUCEREA PSDM NU EXCLUDE CГ DEPUTATUL VLAD CUBREACOV A FOST RГPIT DE STRUCTURILE CRIMINALE INTERNAЮIONALE, CARE AU INTERESE ECONOMICE ОN TRANSNISTRIA

Chiєinгu, 27 martie. (INFOTAG). Conducerea Partidului Social-Democrat din Moldova (PSDM) susюine cг, cel mai probabil, Vlad Cubreacov, deputat al Partidului Popular Creєtin Democrat (PPCD), a fost rгpit de structurile criminale internaюionale, care au interese economice оn autoproclamata RMN. Oazu Nantoi, preєedintele PSDM, a menюionat miercuri, оn cadrul unei conferinюe de presг organizate оn incinta agenюiei INFOTAG, cг destabilizarea situaюiei interne din Moldova este convenabilг acestor structuri. "Cu cоt mai fierbinte este situaюia din Moldova, cu atоt mai puюinг atenюie se acordг luptei cu contrabanda оn aceastг regiune. Or, nu este un secret cг introducerea noii єtampile vamale, refuzul autoritгюilor de la Chiєinгu de a certifica producюia din aceastг regiune etc. au prejudiciat serios interesele economice criminale ale anumitor organizaюii єi persoane", a declarat el. Оn opinia sa, rгpirea lui Vlad Cubreacov nu este deloc оntоmplгtoare - "acesta este unicul reprezentant al opoziюiei care are imunitate europanг єi dispariюia lui, оn mod normal, atrage atenюia comunitгюii internaюionale asupra regimului comunist de la Chiєinгu". Oazu Nantoi considerг cг partidele din republicг nu trebuie sг speculeze acest caz pentru a cгpгta capital politic, ci din contra, "sг se solidarizeze pentru a protesta оmpotriva unor asemenea fenomene periculoase". "Оn situaюia оn care s-a ajuns, PSDM doreєte un singur lucru: ca Vlad Cubreacov sг se оntoarcг viu єi nevгtгmat la familia sa", a menюionat el. Оn cadrul conferinюei de presг, liderii PSDM au supus unor critici dure iniюiativa preєedintelui cu privire la iniюierea unui pact social. Ei au calificat aceastг iniюiativг drept "fariseism politic, manifestat de partidul de guvernгmоnt". Oazu Nantoi a menюionat cг, prin acest pact social, comuniєtii оncearcг sг distragг atenюia opiniei publice de la mai multe greєeli comise de ei єi care, оn ultimг instanюг, au dus la tensionarea situaюiei din republicг.

12/03/2002 REPREZENTANЮII CERCURILOR DE AFACERI DIN MOLDOVA CONSIDERГ CГ GUVERNUL NU A REUЄIT SГ STABILEASCГ RELAЮII DE PARTENERIAT CU ОNTREPRINZГTORII

Chiєinгu, 12 martie. (INFOTAG). Vladimir Babii, preєedintele clubului oamenilor de afaceri „Timpul”, a declarat cг „guvernul nu a reuєit sг stabileascг relaюii de parteneriat cu оntreprinzгtorii”. El a afirmat, оntr-o conferinюг de presг susюinutг marюi la agenюia INFOTAG, cг „puterea iarгєi una spune єi alta face”. „Declaraюiile preєedintelui Voronin rгmоn optimiste, dar sоnt neоntemeiate. Оntreprinzгtorii оnюeleg cг acestea au un caracter populist”, a menюionat el. „Nu s-a reuєit realizarea intenюiilor iniюiale de a coopera cu оntreprinzгtorii єi de a soluюiona problemele economice. Puterea este gata sг coopereze cu oamenii de afacere numai la nivel de declaraюii, оn realitate totul iese invers. Deciziile guvernului sоnt orientate оmpotriva businessului legal. Оn unele ramuri ale economiei, se instaureazг monopolismul, se оnfгptuieєte naюionalizarea sau reоmpгrюirea proprietгюii”, a subliniat Babii. Potrivit afirmaюiilor sale, aceste probleme vor fi discutate duminicг, la congresul IV extraordinar al oamenilor de afaceri, tema cгruia este „Barierele оn calea dezvoltгrii economiei Republicii Moldova єi modul de оnlгturare a acestora”. Igor Krapivka, director general al companiei „Orvento-metal”, le-a comunicat ziariєtilor cг la congres vor fi prezentate rapoarte pe urmгtoarele direcюii: inspecюia оinainte de expediюie, impozitele єi administrarea lor, piaюa internг, investiюiile, blocul agroindustrial, managementul de stat єi legalitatea economiei. „Comunitatea oamenilor de afaceri din Moldova a оnюeles deja de multг vreme cг pentru a cоєtiga bani trebuie sг fie stabilite relaюii de parteneriat cu puterea. Cu regret, puterea, la rоndul sгu, nu merge mai departe de declaraюii populiste. Оn practicг, conducerea implementeazг o administrare strictг a economiei, monopolizarea, iar оn unele cazuri, єi naюionalizarea unor ramuri оntregi”, a afirmat Krapivka. Potrivit afirmaюiilor sale, businessmanii vor face оn cadrul congresului propuneri concrete – „de exemplu, оn problema impunerii, оn opinia mea, impozitul total nu ar trebui sг depгєeascг 30% din producюia globalг”. Krapivka a subliniat cг pentru a-єi atinge scopul lumea de afaceri din republicг ar trebui sг se cooalizeze – „anume datoritг eforturilor comune ale businessmanilor, a fost anulat aєa-numitul „impozit pe gunoi” оn municipiul Chiєinгu. „Dacг vom fi оmpreunг, vom obюine єi anularea inspecюiei оnainte de expediюie”, a afirmat el.

05/03/2002 PSDM EXCLUDE IDEEA CREГRII UNUI BLOC ELECTORAL PENTRU A PARTICIPA LA ALEGERILE PARLAMENTARE ANTICIPATE

Chiєinгu, 5 martie. (INFOTAG). Oazu Nantoi, liderul Partidului Social-Democrat din Moldova (PSDM), exclude ideea coalizгrii PSDM-ului cu un alt partid pentru a participa la alegerile parlamentare anticipate. El a declarat acest lucru оntr-o conferinюг de presг susюinutг marюi la agenюia INFOTAG. Nantoi a afirmat cг pentru partidul sгu „mai important este acum sг se afirme оn societate”. Оn opinia sa, оn actualul parlament nu existг o alternativг la majoritatea comunistг єi numai cu ajutorul alegerilor parlamentare anticipate poate fi depгєitг criza politicг din republicг. Pentru ieєirea din crizг, PSDM propune sг fie reorgnaizatг оn regim de urgenюг Compania de Stat Teleradio-Moldova оntr-o companie de televiziune publicг єi sг se modifice Codul electoral pentru a se anula pragul electoral. Nantoi explicг acюiunile de protest din centrul Chiєinгului prin conducerea nepriceputг a autoritгюilor, care a provocat indignarea оn societate. „Voronin єi Roєca sоnt douг personaje de poveste: a tunat єi i-a adunat. Deєi unul e de stоnga, iar altul de dreapta, fiecare оєi rezolvг problemele sale politice”, a afirmat Nantoi.

25/02/2002 UNIUNEA NOTARILOR CERE ANULAREA INSTRUCЮIUNII PRIVIND PREZENTAREA UNEI INFORMAЮII AMГNUNЮITE DESPRE TRANZACЮII

Chiєinгu, 25 februarie. (INFOTAG). Uniunea notarilor din Moldova (UNM) intenюioneazг sг solicite conducerii republicii anularea unei instrucюiuni a Ministerului Finanюelor privind prezentarea informaюiei despre tranzacюiile cu bunuri mobiliare єi imobiliare, autentificate la notar, care va intra оn vigoare la 2 martie 2002. Tatiana Ungureanu, preєedintele UNM, a afirmat, оntr-o conferinюг de presг susюinutг luni la agenюia INFOTAG, cг documentul оi obligг pe notari sг prezinte оn organele fiscale informaюii amгnunюite despre pгrюile care au оncheiat tranzacюii cu valori mobiliare, cu mijloace de transport єi cu bunuri imobiliare. „Оndeplinind aceastг cerinюг, noi vom fi nevoiюi sг оncгlcгm Legea cu privire la notariat, care garanteazг confidenюialitatea tranzacюiei chiar єi dupг demiterea notarului, precum єi Constituюia Moldovei єi o serie de convenюii internaюionale”, a afirmat Tatiana Ungureanu. Ea considerг cг notarii trebuie sг prezinte informaюii despre tranzacюiile cu bunuri mobiliare єi imobiliare doar оn cazul оn care оmpotriva unei pгrюi contractante s-a intentat un dosar penal sau administrativ. Tatiana Ungureanu a comunicat cг pentru neprezentarea informaюiei cerute notarii vor fi amendaюi cu 1 mie de lei, iar peste zece zile mгrimea amenzii creєte pоnг la 2 mii de lei. Ea a respins probabilitatea faptului cг implementarea instrucюiunii respective este legatг de cererea conducerii republicii de a se reduce tarifele pentru serviciile prestate de notari. „Procura pentru obюinerea pensiei sau a indemnizaюiilor єi aєa o perfectгm pe gratis, iar invalizilor de gradul I єi II li se elibereazг orice acte la jumгtate de preю”, a afirmat ea.

20/02/2002 EXPERЮII DE LA CE SUSЮIN CГ REFERENDUMUL DE REVOCARE DIN FUNCЮIE A BAЄCANULUI GГGГUZIEI ESTE NELEGITIM

Chiєinгu, 20 februarie. (INFOTAG). Delegaюia Congresului puterilor locale єi regionale al Consiliului Europei (CPLRCE), care efectueazг оn aceste zile o vizitг оn Republica Moldova, susюine cг referendumul de revocare din funcюie a baєcanului Gagauziei, Dumitru Croitor, preconizat pentru data de 24 februarie, este nelegitim. Yavuz Mildon, vicepreєedintele CPLRCE, a declarat miercuri, оn cadrul unei conferinюe de presг susюinute оn incinta agenюiei INFOTAG, cг nu existг o decizie oficialг a Adunгrii Populare оn acest sens, lucru pe care l-a confirmat оntr-o scrisoare оnmоnatг membrilor delegaюiei chiar preєedintele organului legislativ de la Comrat, Mihail Chendighelean. "Оn plus, decizia de desfгєurare a referendumului nu a fost publicatг оn “Monitorul oficial” al regiunii", a precizat el. Vicepreєedintele CPLRCE a declarat cг organizatorii referendumului nu au respectat nici termenul de desfгєurare a acestuia, prevгzut de legile care reglementeazг activitatea autonomiei. Yavuz Mildon susюine cг desfгєurarea referendumului оn aceste condiюii ar fi o sfidare a principiilor statului de drept єi ar putea conduce la o nouг destabilizare a situaюiei din regiune. El a chemat conducerea Republicii Moldova sг nu permitг acest lucru. Оn opinia sa, acuzaюiile de utilizare neraюionalг a banilor publici, care i se aduc lui Dumitru Croitor, nu puteau servi drept motiv pentru declanєarea referendumului. "Aceste acuzaюii ar trebui mai оntоi examinate оn instanюг de judecatг", a menюionat Yavuz Mildon. Potrivit spuselor sale, оn cazul оn care acest referendum totuєi va avea loc, CPLRCE nu va recunoaєte rezultatele lui. "Noi nu vom accepta оn calitate de membru al Congresului noul baєcan al regiunii, iar Dumitru Croitor оєi va putea continua єi mai departe activitatea оn cadrul CPLRCE", a menюionat Yavuz Mildon. Membrii delegaюiei CPLRCE au salutat decizia Curюii Constituюionale, care a declarat marюi drept neconstituюionalг hotгrоrea parlamentului privind desfгєurarea alegerilor locale anticipate la data de 7 aprilie. "Este o decizie care corespunde avizelor pe marginea acestei chestiuni, formulate anterior de experюii noєtri", au declarat ei.

19/02/2002 SDM VA PARTICIPA LA ALEGERILE LOCALE ANTICIPATE ОN MOD INDIVIDUAL

Chişinău, 19 februarie. (INFOTAG). Partidul Social-Democrat din Moldova (PSDM) a decis să participe la alegerile locale anticipate din 7 aprilie оn mod individual. Oazu Nantoi, liderul PSDM, a menţionat marţi, оn cadrul unei conferinţe de presă organizate оn incinta agenţiei INFOTAG, că conducerea formaţiunii a adoptat o asemenea decizie deoarece "majoritatea partidelor politice atоt parlamentare, cоt şi extraparlamentare, s-au compromis deja şi nu mai pot spera la susţinere din partea alegătorilor". Potrivit spuselor sale, această decizie a formaţiunii a fost salutată de mai multe persoane din teritorii. "Sediul PSDM este asaltat de sunete de telefoane din diferite localităţi. După ce au aflat despre decizia noastră de a participa la alegeri оn mod separat, tot mai mulţi oameni doresc să candideze din partea PSDM", a declarat el. Iurie Filip, vicepreşedinte al PSDM, a spus că social-democraţii au refuzat să participe la aceste alegeri оn cadrul blocului electoral "Serafim Urecheanu", deoarece acesta оşi pune drept scop doar să cоştige cоt mai multe voturi la 7 aprilie, dar nu oferă nici o perspectivă pentru viitor. Оn opinia sa, "politica оn Republica Moldova nu trebuie să se termine cu alegerea primarului general al municipiului Chişinău". Organizatorii conferinţei de presă au comunicat că vor pune accentul оn campania electorală pe politica proeuropeană promovată de PSDM. Ei s-au arătat convinşi că "electoratul, fiind pus оn faţa bolşevismului comunist şi al bolşevismului frontist, va alege democraţia, onestitatea şi demnitatea". Liderii PSDM susţin că pentru formaţiunea lor un succes va fi dacă va cоştiga оn alegerile locale 4-5 procente din voturile alegătorilor. Ei au declarat că, deocamdată, este greu de spus cоt vor acumula celelalte formaţiuni, deoarece mult depinde "de comportamentul pe care-l vor avea acestea оn campania electorală".

19/02/2002 ...ЄI CONSIDERГ CГ STATUL REPUBLICA MOLDOVA TREBUIE SГ AIBГ PROPRIA ISTORIE

Chiєinгu, 19 februarie. (INFOTAG). Partidul Social-Democrat din Moldova (PSDM) considerг cг statul Republica Moldova trebuie sг aibг propria istorie. Liderii formaюiunii au declarat marюi, оn cadrul unei conferinюe de presг susюinute la agenюia INFOTAG, cг, de vreme ce existг statul, el nu poate sг nu aibг o istorie. Оn acelaєi timp, PSDM considerг cг "Istoria Moldovei" nu trebuie scrisг de comuniєti, ci din contra, "trebuie sг fie folositг ca instrument de luptг оmpotriva comuniєtilor". "Istoria Moldovei" ar trebui sг includг єi foametea єi deportгrile organizate de regimul comunist al Uniunii Sovietice оn Republica Moldova. Lumea trebuie sг cunoascг aceste adevгruri, dar mг оndoiesc cг evenimentele respective vor fi incluse оn manualele care se elaboreazг оn prezent la comanda partidului de guvernгmоnt", a declarat Iurie Filip, vicepreєedinte al PSDM. El s-a arгtat convins de faptul cг decizia conducerii republicii de a introduce obiectul "Istoria Moldovei" оn єcoli оncepоnd cu 1 septembrie 2002 este doar o acюiune politicг. "Un argument оn acest sens оl constituie єi faptul cг comuniєtii au adoptat decizia respectivг anume acum, оn campania electoralг, dar nu оnainte sau dupг desfгєurarea acesteia. Situaюia creatг convine єi Partidului Popular Creєtin Democrat (PPCD), care se foloseєte de moment pentru a-єi ridica ratingul. Nu exclud cг ceea ce se оntоmplг este rezultatul unei оnюelegeri dintre comuniєti єi PPCD", a menюionat vicepreєedintele PSDM. Оn opinia sa, dacг extremele politice din Republica Moldova se vor ajuta reciproc єi оn continuare, nu este exclusг situaюia cоnd comuniєtii ar putea cоєtiga оn alegerile locale 60 procente din voturile alegгtorilor, iar PPCD - 15-16 procente. "Un astfel de scenariu convine ambelor formaюiuni: comuniєtii vor acapara puterea єi la nivel local, iar PPCD va putea pretinde cг este al doilea partid dupг оnsemnгtate din Republica Moldova", a menюionat Iurie Filip.

01/02/2002 BIROUL DE INFORMARE AL CE: REZULTATELE MONITORIZГRII VOR DETERMINA RELAЮIILE CONSILIULUI EUROPEI CU MOLDOVA ОN VIITOR

Chiєinгu, 30 ianuarie. (INFOTAG). Lilia Snegureac, directorul Centrului de Informare al Consiliului Europei din Chiєinгu, considerг cг relaюiile dintre CE єi Republica Moldova vor depinde de faptul cоt de diplomaюi vor fi conducгtorii republicii єi cоt de creduli vor fi cei de la Consiliul Europei, precum єi de rezultatele monitorizгrii югrii. Un raport оn acest sens va fi prezentat оn luna aprilie, la sesiunea Adunгrii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE). Lilia Snegureac a afirmat, оntr-o conferinюг de presг susюinutг miercuri la agenюia INFOTAG, cг consecinюele examinгrii raportului experюilor de la CE despre monitorizarea Moldovei s-ar putea resimюi neоntоrziat, dar ar putea єi sг nu se resimtг foarte mult timp. Peste trei luni de la prezentarea raportului, Guvernul Moldovei este obligat sг dea un rгspuns privind lichidarea оncгlcгrilor scoase la ivealг. „Оn cazul оn care statul va refuza sг se conformeze, Comitetul de Miniєtri ar putea sг lipseascг Republica Moldova de dreptul de vot la APCE sau sг iniюieze procesul de excludere din Consiliul Europei”, a afirmat Snegureac. Dоnsa a menюionat cг experюii de la CE, care se aflг оn prezent оn Moldova єi pregгtesc raportul asupra monitorizгrii, pentru a obюine informaюii, au apelat la structuri de stat, la organizaюii neguvernamentale єi la primгrii. Programul оntrevederilor experюilor a fost convenit cu MAE. Pоnг vor prezenta rapoartele la APCE, experюii trebuie sг pгstreze confidenюialitatea оn privinюa lor. Rгspunzоnd оntrebгrilor ziariєtilor, directorul Centrului de Informare al Consiliului Europei din Chiєinгu a afirmat cг Republica Moldova are puюine єanse sг rгmоnг оn continuare membru al Congresului Consiliului Europei pentru Puterile Locale єi Regionale (COLRE) dupг revenirea la vechea organizare administrativ-teritorialг. „Monitorizarea reprezentanюilor COLRE completeazг monitorizarea generalг a Comitetului de Miniєtri, aceasta luоndu-se оn considerare la adoptarea unei hotгrоri de cгtre APCE”, a afirmat Lilia Snegureac.